STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Anna Szymańska, BON UW

Wszyscy kandydaci, w tym również osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu, polegające na zmianie jego przebiegu tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niesprawności.

Dla osób niewidomych i słabowidzących, część pisemna egzaminów wstępnych może być przygotowana w brajlu, druku powiększonym, przy wykorzystaniu komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym lub umożliwiającym zmianę wielkości czcionki. Czas trwania egzaminu może być przedłużany maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu przeprowadzanego w trybie standardowym.

Dla kandydatów niesłyszących i słabosłyszących, którzy nie mogą zdawać egzaminów ustnych, oferujemy zamianę na formę pisemną lub pomoc tłumacza języka migowego.

Osoby z niesprawnością rąk mogą zdawać pisemną część egzaminów przy wykorzystaniu komputera lub, w uzasadnionym przypadku, z pomocą lektora. Również dla tej grupy osób czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50 %.

Osoby poruszające się na wózkach, które zgłoszą się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych zdają egzaminy w pomieszczeniach w pełni dostępnych architektonicznie. Istnieje również możliwość skorzystania z transportu dostosowanymi autobusami uniwersyteckimi. Jednocześnie osoby spoza Warszawy, w czasie trwania egzaminów wstępnych, mogą skorzystać z zakwaterowania w przystosowanych domach studenckich.

Warunkiem uzyskania wszystkich wyżej wymienionych alternatywnych form egzaminów jest dopełnienie niezbędnych wymogów rejestracyjnych w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl/ oraz zgłoszenie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu ustalenia zakresu i charakteru zmian.