OD WYDAWCY

Kwestia zapewnienia uczniom oraz studentom niewidomym i słabowidzącym równych szans edukacyjnych stanowi podstawowy problem, z jakim borykają się nauczyciele, pracujący w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, oraz wykładowcy, posiadający w swych grupach osoby z niesprawnością wzrokową.

Jednym z głównych źródeł, pojawiających się trudności, jest problem zapewnienia uczniom i studentom z dysfunkcją wzroku pełnego dostępu do materiałów dydaktycznych, z których korzystają ich pełnosprawni rówieśnicy.

Mając świadomość tego problemu, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat poszukuje optymalnych sposobów jego rozwiązania.

W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski – wzięliśmy udział w projekcie „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”, gdzie naszym podstawowym zadaniem było stworzenie Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych, a także zasad adaptacji tych materiałów do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. W ramach działalności ośrodka zaplanowane było uruchomienie internetowego punktu konsultacyjnego dla nauczycieli, funkcjonującego w postaci strony internetowej.

Dzięki stałej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej mieliśmy szeroką wiedzę o trudnościach nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, w zakresie zapewnienia uczniom z niepełnosprawnością wzrokową odpowiednich materiałów dydaktycznych. Dlatego, tworząc serwis internetowy Ośrodka, adresowaliśmy go do jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców, a jego prowadzenie powierzyliśmy specjalistce z Akademii Pedagogiki Specjalnej, dr Małgorzacie Paplińskiej.

Portal, znajdujący się pod adresem: http://wwww.adaptacje.uw.edu.pl, przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi na różnych poziomach edukacji w szkołach oraz placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, w tym także dla pracowników dydaktycznych wyższych uczelni i niepełnosprawnych wzrokowo studentów. Portal przeznaczony jest również dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz wszystkich tych, którzy chcą uzyskać profesjonalną wiedzę i rzetelne informacje na temat potrzeb, możliwości i form wsparcia w zakresie wyrównywania szans osób niewidomych i słabowidzących na wszystkich poziomach edukacji.

W ramach działalności portalu, do współpracy zapraszaliśmy specjalistów z różnych dziedzin, istotnych dla stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa uczniów i studentów niepełnosprawnych wzrokowo w procesie dydaktycznym. Byli to m.in.: tyflopedagodzy, specjaliści z dziedziny technologii asystujących, pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, a także nauczyciele, pracujący w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

Współpraca ta zaowocowała wieloma artykułami, znajdującymi się na stronie portalu. Niniejsza publikacja jest wyborem tych artykułów, które szczególnie wpisują się w filozofię wyrównywania szans edukacyjnych osób z dysfunkcją wzroku, dokonanym przez redaktora portalu, dr M. Paplińską.

Jednym z ważniejszych zagadnień, zawartych w publikacji, jest adaptacja materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów niewidomych oraz słabowidzących. Zalecenia i wytyczne do adaptacji tekstów do wersji brajlowskiej oraz adaptacji graficznej podręczników dla osób słabowidzących zostały wypracowane w ramach działań Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych.

Przekazujemy do rąk Czytelnika książkę z nadzieją, że skłoni Go ona do refleksji oraz działań zmierzających do zapewnienia uczniom oraz studentom niewidomym i słabowidzącym równych szans edukacyjnych.

Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych