Tu jesteś:Strona główna arrow Per linguas mundi ad laborem arrow Podyplomowe studia dla nauczycieli języka angielskiego
Podyplomowe studia dla nauczycieli języka angielskiego
logo projektu Per linguas mundi ad laborem

 

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRACUJĽCYCH Z OSOBAMI Z DYSFUNKCJĽ WZROKU

Opracowanie Elżbieta Grużlewska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, sekretarz Podyplomowego studium dla nauczycieli języka angielskiego

 

Osoby niewidome i słabowidzące to grupa w znacznym stopniu zagrożona wykluczeniem i marginalizacją w życiu społecznym. Projekt realizowany w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju, Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy) skierowany jest do osób z dysfunkcją wzroku. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, a zwłaszcza podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt „Per linguas mundi ad laborem” jest działaniem pilotażowym, które zakłada opracowanie nowoczesnej metodologii nauczania języków obcych i standardów adaptacji powszechnie stosowanych materiałów do nauki języka obcego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Efektem realizacji projektu będzie również opracowanie podręcznika metodologii nauczania języka angielskiego, tłumaczenie przewodnika metodycznego nauczania języka angielskiego, adaptacja podręczników, opracowanie testów zgodnych ze standardem Rady Europy, a także stworzenie internetowego centrum konsultacyjno-metodycznego. Wszystkie działania uzupełnione będą pogłębionymi badaniami, które pozwolą lepiej zdiagnozować potrzeby tej grupy społecznej na rynku pracy, w szkołach i w uczelniach. Zdobyta wiedza będzie podstawą do stworzenia bazy danych osób z dysfunkcją wzroku zainteresowanych taką formą kształcenia.

 We wrześniu 2006 roku Instytut Lingwistyki Stosowanej UW wraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach projektu otworzył Podyplomowe studia dla nauczycieli języka angielskiego przygotowujące do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Studia przeznaczone były dla absolwentów lingwistycznych studiów magisterskich. Zajęcia trwały 3 semestry i odbywały się w systemie trzydniowych sesji (piątek - niedziela). Program studiów obejmował 350 godzin i był realizowany w następujących blokach tematycznych: tyflologiczny, metodyczny, techniczny oraz praktyczny. Zakres tematyczny studiów obejmował podstawy tyflotechniki, psychologii i pedagogiki osób z dysfunkcją wzroku i tyflodydaktyki języka angielskiego oraz praktyczne techniki adaptacji materiałów dydaktycznych. W ramach studiów słuchacze zobowiązani byli do odbycia 50h praktyk dydaktycznych. Studia dla słuchaczy były bezpłatne. Dla słuchaczy spoza Warszawy koszty noclegów zostały pokryte ze środków projektu.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń na studia należało złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (filologia lub lingwistyka angielska) oraz list motywacyjny wraz z curriculum vitae. Rekrutacja odbywała się na podstawie analizy złożonych dokumentów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń planowane były rozmowy kwalifikacyjne. Na studia zostało przyjętych 8 osób z Warszawy oraz 2 osoby z Krakowa.

 Do poprowadzenia zajęć zaproszono specjalistów - wykładowców z różnych uczelni: dr Antonina Adamowicz-Hummel (APS), dr Małgorzata Paplińska (APS), dr Małgorzata Walkiewicz (APS), mgr Paweł Wdówik (UW), prof. Maria Dakowska (UW), prof. Tomasz Krzeszowski (UW), Rafał Gorgolik (UW), prof. Roman Ossowski (UB), prof. Bogusław Marek (KUL). 

Słuchaczom przedstawiono program zajęć, na który składało się kilka bloków:

Blok tyflologiczny:

- Przyczyny, rodzaje i następstwa funkcjonalne uszkodzenia wzroku (26h);

- Psychologiczne i społeczne aspekty uszkodzenia wzroku (20h);

- Rehabilitacja osób z uszkodzeniem wzroku (40h).

Blok metodyczny:

- Dydaktyka szczegółowa jęz. angielskiego (15h);

- Metodyka nauczania jęz. obcych i języka ang., w tym spotkania z niewidomymi nauczycielami języka angielskiego (30h);

- Hospitacje (15h).

Blok techniczny:

- Brajl z angielskimi skrótami (24h);

- Techniki komputerowe (36h);

- Ocena i adaptacja otoczenia oraz pomoce optyczne (16h);

- Adaptacja pomocy dydaktycznych, w tym: Podstawy analizy materiału pod kątem dostępności dla osób z uszkodzonym wzrokiem, Grafika dotykowa, Przygotowanie dokumentów tekstowych (74h).

Blok praktyczny:

- Zajęcia prowadzone w obecności metodyka (15h);

- Samodzielnie prowadzone zajęcia (35 (h).

 Hospitacje odbyły się w dwóch placówkach: w Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących imienia dr Zofii Galewskiej przy ulicy Koźmińskiej 7 w Warszawie oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. 

Słuchacze z Warszawy  blok praktyczny mogli odbyć na intensywnych bezpłatnych kursach języka angielskiego zorganizowanych w ramach projektu IW "Per linguas mundi ad laborem" ("Przez języki świata do pracy") dla 80 osób z dysfunkcją wzroku. Na kursach testowano nowatorskie pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo. Z nauki języka angielskiego skorzystały osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku, z co najmniej średnim wykształceniem, w wieku 18 – 45 lat, poszukujących pracy, zatrudnionych poniżej swoich kwalifikacji lub chcących zmienić pracę. Kurs organizował Polski Związek Niewidomych pod nadzorem metodycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast słuchacze z Krakowa blok praktyczny zrealizowali w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Nowatorski w swych założeniach projekt pozwolił na wyszkolenie 10 specjalistów, nauczycieli języka angielskiego, którzy mogli poznać metody prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi oraz słabowidzącym, nauczyli się przygotowywać alternatywne materiały na zajęcia (w brajlu lub w druku powiększonym). Podczas zajęć z bloku tyflologicznego, słuchacze mogli się dowiedzieć, jak funkcjonują osoby z dysfunkcją wzroku, co to jest widzenie lunetowe, widzenie obwodowe i centralne. Jak poruszają się takie osoby, z jakich pomocy optycznych i nieoptycznych korzystają. Na zajęciach z Rehabilitacji osób z uszkodzeniem wzroku poznali zasady czynności życia codziennego, co pozwoliło im zrozumieć na jakie ograniczenia napotykają osoby niewidome i słabowidzące.

Największym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszył się blok techniczny. Na zajęciach z Adaptacji pomocy dydaktycznych słuchacze poznali programy, z których korzystają osoby niewidome: Window-Eyes, Jaws – programy mówiące do korzystania z komputera, Duxbury – program do konwersji tekstu na wydruk w brajlu, ABBY Fine Reader – program rozpoznający tekst oraz znaki, a także programy, z których korzystają osoby słabo widzące: Lunar i ZoomText – programy powiększające do korzystania z komputera. Słuchacze nauczyli się również obsługami kilku drukarek brajlowskich: Everest, BrailleExpres oraz Tiger. Mogli  także poznać działania kilku notatników brajlowskich: Braille Sense, Braille Lite, Kajetek.

Poznanie sprzętu elektronicznego, z którego korzystają osoby niewidome oraz słabo widzące pozwoliło słuchaczom na zrozumienie sposobu funkcjonowania tych osób, doświadczyli tego ile czasu wymaga przetworzenie tekstu na brajla, dowiedzieli się o niemożliwości skorzystania z grafiki obrazkowej przez te osoby, poznali sposoby opisywania takich grafik oraz zasady powiększania tekstu dla osób słabowidzących.

 Program studiów został tak pomyślany, aby nauczyciele języka angielskiego przygotowujący się do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi, mogli kompleksowo poznać świat osób z dysfunkcją wzroku. Całościowe podejmie do zagadnień związanych z osobami z dysfunkcją wzroku pozwoliło na przygotowanie świetnych specjalistów, którzy z pełnym zrozumieniem będą od teraz mogli nauczać języka angielskiego metodami alternatywnymi.

 

 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych