Tu jesteś:Strona główna arrow Informacje dla wykładowców arrow Co to jest niepełnosprawność
Co to jest niepełnosprawność

Źródło: UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH. Osoby niepełnosprawne na Uniwersytecie Warszawskim

 

Aby dana osoba mogła być uznana za niepełnosprawną w ro­zumieniu formalnym, musi spełniać wymogi zawarte w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tak więc osoba niepełnosprawna to taka, u której stałe lub dłu­gotrwałe naruszenie sprawności organizmu trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia pełnienie ról społecznych.

Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, możemy wyróżnić:

a) osoby z niepełnosprawnością fizyczną, do których należą:osoby z uszkodzeniem narządu ruchu – niepełnosprawnością motoryczną, osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi,

b) osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenie narządów zmysłów), do których zalicza się: osoby niewidome i słabo widzące, osoby niesłyszące i słabosłyszące,

c) osoby z niepełnosprawnością psychiczną, wśród których możemy wyróżnić: osoby z chorobą psychiczną, osoby z niesprawnością intelektualną.

Wśród studentów UW są osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Wyjątek stanowią osoby z niesprawnością intelektualną (dawniej używano określenia: upośledzone umysłowo).

W Polsce obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje: do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W zależności od rodzaju instytucji orzekającej osoba może mieć orzeczony stopień: lekki, umiarkowany, znaczny, lub:częściowo niezdolny do pracy, całkowicie niezdolny do pracy,całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. W zależności od czasu, kiedy powstała niepełnosprawność i od jej rodzaju, orzeczenia są wydawane na stałe lub na określony czas.

Tworząc system wsparcia dla studentów niepełnosprawnych, niezbędne było zdefiniowanie pojęcia niepełnosprawności odpowiadającego realiom życia akademickiego. Nie każda bowiem niepełnosprawność spełniająca kryteria formalne będzie wpływać na możliwości realizowania przez studenta wymagań związanych z przebiegiem jego studiów. Zdarza się często, iż osoby nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności mają znaczne trudności w realizacji obowiązującego programu studiów wynikające ze stanu zdrowia. Biorąc ten fakt pod uwagę, Uniwersytet Warszawski adresuje swe działania do następujących grup osób: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno­sprawnych z 27 sierpnia 1997 roku, osób przewlekle chorych lub niezdolnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym z powodu stanu zdrowia, ale nieposiadających orzeczonego stopnia niepełnosprawności, osób, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

To poszerzone rozumienie niepełnosprawności ma na celu za­gwarantowanie niezbędnego wsparcia tym osobom, dla których ich niesprawność - niezależnie od jej charakteru - stanowi rzeczywistą przeszkodę w pełnym udziale w aktywnościach akademickich

 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych